fbpx

Hadımköy – Ömerli Sanayi Bölgesi imar uygulama çalışması askıda!

Arnavutköy Belediyesi, Hadımköy – Ömerli Sanayi Bölgesi imar uygulama çalışmasını askıya çıkardı. Belediye encümeni kararıyla Hadımköy ve Ömerli Mahallelerinde, yaklaşık 600 Hektarlık alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre uygulama yapıldı.

Arnavutköy Belediyesi, Hadımköy – Ömerli Sanayi Bölgesi imar uygulama çalışmasını ilanen askıya çıkardı.

Arnavutköy Belediye Encümeni’nin 29 Eylül 2011 tarih  ve 1133 numaralı kararıyla, Hadımköy ve Ömerli Mahallelerinde, yaklaşık 600 Hektarlık alanda  3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine  göre yapılan, Hadımköy-Ömerli Sanayi Bölgesi imar uygulaması çalışmaları tamamlandı.

Parselasyon paftası, 28 Mayıs 2014 Çarşamba tarihinde Arnavutköy Belediyesi Bolluca Ek Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Panosu ve Hadımköy, Ömerli, Deliklikaya mahalle muhtarlıklarında ilanen askıya çıkarıldı.

Bir ay süre ile askıda kalacak olan Hadımköy – Ömerli Sanayi Bölgesi imar uygulama çalışması, 30 Haziran 2014 tarihinde askıdan indirilecek.

 

18. madde uygulaması nedir?

İmar Kanununun 18. madde uygulamasına göre,  bir parselden bir defadan fazla düzenleme ortaklık payı alınmıyor. Bu durumda düzenleme ortaklık payı ne demektir, açıklayalım:

 

Düzenleme ortaklık payı; Arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüz ölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında “düzenleme ortaklık payı” söz konusu oluyor.

 

18. madde uygulaması nedir sorusunun yanıtı İmar Kanunu’nda detaylı bir şekilde açıklanmıştır;

Madde 18 – imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. sözü edilen yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.

 

Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında “düzenleme ortaklık payı” olarak düşülebilir. ancak, bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlenmeden önceki yüzölçümlerinin yüzde otuzbeşini geçemez.

 

Düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha, “ibadet yeri” ve karakol gibi umumi hizmetlerden ve bu hizmetlerle ilgili tesislerden başka maksatlarda kullanılamaz.

 

Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, yukarıdaki fıkrada sözü geçen umumi hizmetler için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu taktirde, eksik kalan miktar belediye veya valilikçe kamulaştırma yolu ile tamamlanır.

 

Herhangi bir parselden bir miktar sahanın kamulaştırılmasının gerekmesi halinde düzenleme ortaklık payı, kamulaştırmadan arta kalan saha üzerinden ayrılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir