fbpx

Arnavutköy’de 2012 ve 2013 yılında yapılan kaçak binalar yıkılacak!

Arnavutköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü; Arnavutköy’de yer alan 2012 ve 2013 yılında yapılmış olan kaçak binaların yıkım işini ihaleye çıkarıyor. Söz konusu iş 180 gün olarak belirlendi.

İhalesi; 4 Aralık 2014 tarihinde 15.00’te Taşoluk Arnavutköy’de açık ihale usulü yapılacak.

İHALE İLANI:

2014/145853 İKN BELEDİYE BAŞKANLIĞI – Evrak No: 14071

ARNAVUTKÖTY İLÇESİ 2012 VE 2013 YILINDA YAPILMIŞ OLAN KAÇAK BİNALARIN YIKILMASI İŞİ

ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ARNAVUTKÖTY İLÇESİ 2012 VE 2013 YILINDA YAPILMIŞ OLAN KAÇAK BİNALARIN YIKILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası 2014/145853

1- İdarenin

a) Adresi : Merkez Mah. Genç Osman Cad. 19 34276 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2125941464-2125977549

c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]

ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2012 ve 2013 yılında yapılan kaçak binaların yıkılması işi 8 kalem Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : ARNAVUTKÖY İLÇESİ

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 180 (YÜZSEKSEN) takvim günüdür.

3- ihalenin

a) Yapılacağı yer : Mehmet Akif Ersoy Mah. Atatürk Caddesi No:79 TAŞOLUK- ARNAVUTKÖY-İSTANBUL

b) Tarihi ve saati 04.12.2014 -15:00

4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbes^rrTuhas^tJecj^mali müşavirtarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

 1 adet Lastik Tekerlekli Ekskavatör (Motor gücü en az 100 hp, Ekskavatör kepçe kapasitesi minimum 610 mm/0,17 m3, yükleyici kepçe kapasitesi 2350 mm/0,1 m3 olacak kazıcı aparatı çıkarılarak yerine kırıcı aparatı takılabilecek özellikte olacaktır.)

 1 adet beton kesme makinesi (Yapılarda demirli döşeme betonlarını ve kirişleri kesme işinde kullanılmak üzere benzinli, en az 5,5 hp motor güçlü, iki zamanlı motorlu, kesici disk çapı en az 350 mm, kuru ve sulu kesme özelliği, kesme derinliği 120-125 mm, kapalı kayış ve titreşim önleme sistemli, elektronik hız sınırlandırıcılı olacak.) veya aynı işi yapan daha gelişmiş makine kabul edilebilir.

 1 takım oksijen kaynağı ( her türlü çelik konstrüksiyon kesilmesinde kullanılmak üzere oksijen takımı, yardımcı ekipman olarak da spiral kesme motoru ve demir makası olacak.)

 1 adet Vinç (yapıların yıkımından çıkacak moloz ve inşaat atıklarının zemine indirilmesinde kullanılacak şekilde ve özellikte olacak)

 1 adet kompresör (dizel yakıtlı 28 beygir gücünde gücün de 1,5 İt ve 2 silindir, aynı anda iki adet Kompresör tabancayı çalıştırabilecek teknik donanıma sahip olacak özellikte, kompresör tabancaları, yedek uçları, bağlantı hortumları ve diğer aparatları ile olacak şekilde olmalı. Kompresör tabancası, en az 33 kg ağırlığında hava tüketimi en fazla 38 It/sn, çalışma basıncı en az 6 bar olacak. Devre sayısı en az 1450 darbe/dakika olacaktır.) Kullanılacak araç makine ve ekipmanlarının 5 yaşını geçmemiş olması gerekmektedir, (iş makinesi, kamyon ve ekskavatörler araç ruhsatlarından, diğer araçlar ve ekipmanlar ise faturalarıyla belgelendirilecektir.) Sözleşme aşamasında makine araç ve ekipmanlar kendi malı veya kiralık olabilir. Kendi malı araçlar için fatura ya da demirbaş defterine kayıtlı olduğunun belgelenmesi gerekmektedir. Taahhüt edilerek temin edilecek araçlar için bunları noter tasdikli kira sözleşmelerinin ve kiraya veren firmanın kiraya verdikleri araçların kendi malı olduğunu belgelemesi gerekmektedir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

B.lll. GRUP: BİNA İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mehmet Akif Ersoy Mah. Atatürk Caddesi No:79 TAŞOLUK-ARNAVUTKÖY-İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mehmet Akif Ersoy Mah. Atatürk Caddesi No:79 TAŞOLUK- ARNAVUTKÖY-İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (OTUZ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale ilanı için tıklayın

Kaynak : www.emlakkulisi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir